Platform_logo
SENESTE ARTIKLER

Oskar Broager Öhrling

Territorial Montage - Platforming (I+I)

(I+I) er en fortløbende serie af film af Oskar Broager Öhrling. (I+I) projektet undersøger potentialer i en tværfaglig dokumentarisk praksis, der omhandler arkitektur, film og digitale medier.  

Platform redaktionen har i foråret 2022 haft en løbende samtale med dokumentarist og urbanist Oskar Broager Öhrling med udgangspunkt i hans (I+I) film.
Projekterne (I+I) og Platform.dk deler en interesse for arkitekturen i og dens påvirkning af digital teknologi og cyberspace. Begge projekter benytter sig af det online arkiv, som et uafhængigt fundament for vidensdeling og kritisk refleksion af den omkringliggende verden. Ligeledes arbejder (I+I) filmene og platform.dk udenfor etablerede institutioner og forsøger i skabelsen af, og arbejdet med arkivet, at skabe nye ståsteder i eksisterende strukturer. Den følgende tekst vil reflektere over dette.

Virtuel arkitektur og organisering
(I+I) Filmene er kurateret på baggrund af deres interesse i og behandling af arkitektur gennem et fokus på urbanisme og infrastruktur.
Filmene er montager og deres klipning såvel som materialevalg fungerer som en metodisk tilgang. Med dette syntetiske greb  afsøges arkitekturens muligheder og begrænsninger i en virtuel-dokumentarisk setting, hvor der konstant skiftes view og rum mellem,  location footage, fiktionsfilm, selfies, falmede nyhedsudsendelser og dokumentarer. Hvor bygninger, byer og under- og overjordiske landskaber navigeres gennem kabler, iphones, droner, overvågningskameraer og ‘subways’ - vi kigger gennem flere rum på een gang som i fx. (I+I) Hong Kong - Shenzhen Remix.

I forårets samtale er platform.dk som en base, et fundament eller en samling for noget “andet” et tilbagevendende billede. Her skal projektet som cyberplatform anskues som et udstrakt rum og et stykke virtuel arkitektur, med en egen infrastruktur, der som bygningen, byen eller landskabet, danner rum for handlinger og nye organiseringer. I relation kan (I+I) filmene ses som en allegorisk fortolkning af de rumlige bestanddele, der udgør virtuel arkitektur og organisering.

Arkivet
Arkivet har derfor været et centralt tema i samtalen. Arkivet er kernen i Platform.dk, hvor forskellige værker og dokumentationer af verdener samles og sammenstilles. Et arkiv, der udvides med nye værker hver måned. Arkivet er derimod afsæt for Oskars montager. Filmene trækker materiale fra online arkiver såsom video streams, litteratur tjenester, og download blogs. Et projekt, hvor det er essentielt for at forholde sig til arkivet som en organisering af materiale, der udvider sig med cyberspace.
(I+I) filmene og platform.dk er to forskellige dokumentariske værker, hvor arkivet i platform.dk er et værk i sig selv, er det i (I+I)  et laboratorie og undersøgelsesfelt.

Nye territorier
Et territorium kan i forlængelse af ovenstående forstås som information i konstant flux. dermed  kan Platforms arkiv ligeledes forstås som et nyt territorium, der kan navigeres og som er i en konstant forandringsproces. Platform.dks arkiv er som tidligere beskrevet gradvist voksende og dermed foranderligt. Ydermere fordi de enkelte bidrag indbyrdes påvirkes og informere hinanden og sættes nye relationer og kontekster.
(I+I) filmene kan forstås som visuelle manifestationer af lignende konstellationer og filmene forsøger at dokumentere, arkivere og forstå dette som en skabelse af nye verdener.
Med anskuelsen af arkivet som territorium fremtræder (I+I) filmene som håndgribelige og relaterbare oversættelser af et komplekst netværk af systemer, der udgør den fysiske arkitektur såvel som den digitale.

‘Territorial Montage - Platforming (I+I)’ søger at fremkalde arkivet som et territorium ved at kigge på dets infrastruktur. Herved skiftes fokus fra institutionskritik til en infrastrukturkritik, der placerer et ansvar for aktivt at tage stilling hos facilitatorer af online arkiver.
For som afsender eller facilitator af et arkiv, følger der et ansvar for at forstå gennemstrømmende kræfter, magtbalancer, sandhed(er) og viden i netop disse nye territorier.

- tekst af Sofie, Oskar og Jens


(I+I) Map pick banned: Expo 70 territorial montage (12:51 min) - Stillbilleder 1-13
(I+I) Hong Kong - Shenzhen . Remix (03:00 min) - Stillbilleder 14-22
Platforming (I+I) - tekst af Oskar Broager Öhrling
(I+I) Waccky streams March - July 2020 (15:52 min) - Stillbilleder 24 - 28
(I+I) The longest Summer - Lamma Island (10:45 min) - Stillbilleder 29 - 32
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.